Àrees d’actuació / Àrees professionals

Responsabilitat civil

Reclamació i indemnització per accidents de trànsit, negligències mèdiques, danys.

 • Indemnitzacions per accidents
 • Reclamacions per danys en la llar: inundacions, incendis…
 • indemnitzacions per danys i prejudicis
 • Reclamació en defensa de consumidors i usuaris
 • Indemnitzacions per negligència mèdica
 • Defensa assegurat davant la seva asseguradora
 • Danys en comunitats
 • Contractació pòlisses multiassegurances

Família

Divorcis, herències i testaments, incapacitats.

 • Separacions i divorcis
  • contenciós
  • de mutu acord
 • Parelles de fet
  • contenciós
  • de mutu acord
 • Conveni regulador
 • Execució de sentències de família
 • Modificació de mesures de sentència
 • Guarda i custòdia de menors
 • Incapacitacions i tuteles
 • Herències i testaments
 • Impostos de successions
 • Plusvàlues
 • Procediment judicial de reclamació, declaració o divisió d’herència
 • Expedient judicial d’adopció
 • Liquidació de règims econòmics: separació de guanys o de bens

Penal

Denúncies, alcoholèmies.

 • Denúncies
 • Querelles criminals
 • Assistència al detingut
 • Judicis de faltes
 • Judicis ràpids
 • Procediments abreviats
 • Sumaris
 • Tribunal del jurat
 • Alcoholèmies

Laboral i fiscal

Contractes laborals, liquidacions d’impostos.

 • Contractes laborals
 • Altes i baixes a la seguretat social
 • Assessorament en temes de acomiadaments i quitances
 • Qüestions per a empreses i autònoms
 • Altes de autònoms
 • altes d’empleades de la llar
 • Confecció de nòmines i assegurances socials
 • inspeccions laborals
 • Liquidacions d’impostos: renda, IVA, societats
 • Confecció de comptes anuals
 • Inspeccions d’hisenda
 • Recursos i reclamacions en matèria fiscal
 • Assessoria comptable i confecció de balanços

Civil i mercantil

Participacions preferents, nul•litat clàusules terra, dació en pagament, compravendes, arrendaments, comunitats propietaris, constitució de societats.

 • Contractes de compravenda, arres, lloguer
 • Assegurança por impagament de rendes de lloguer
 • Reclamacions judicials i extrajudicials
 • Desnonaments i procediments arrendataris
 • Comunitats de propietaris
 • Participacions preferents, swaps
 • Reclamacions per impagaments i deutes
 • Dació en pagament, nul•litat clàusules terra en hipoteques
 • Reunificació de deutes i embargaments
 • Protecció de dades personals i defensa de l’honor
 • Reclamació en defensa de consumidors i usuaris
 • Constitució de fundacions, associacions i societats civils
 • Constitució de societats (S.A., S.L., societats cooperatives, laborals)
 • Contractes mercantils
 • Impugnació d’acords socials
 • Modificació d’estatuts socials
 • Poders mercantils

Mediació i arbitratge

Entre veïns, familiars, amb l’administració.

 • Reclamacions en matèria de consumidores i usuaris
 • Reclamacions en matèria de telefonia
 • Reclamacions en matèria de subministres
 • Reclamacions en matèria de productes bancaris
 • Reclamacions en matèria de quotes comunitàries
 • Conflictes entre veïns
 • Conflictes entre familiars, amics, pares i fills, parelles, hereus…
 • Reclamacions davant l’agència catalana del consum

Protecció de dades

Per a centres educatius, autònoms, pimes, associacions o fundacions, comunitats de propietaris, botigues online (e-commerce), bufets d’advocats, professionals de la salut, psicòlegs, centres sanitaris, etc.

 • Adaptació de l’activitat
 • Adequació de la pàg. Web: Avís legal – Protecció dades (o política de privacitat) – Condicions generals de contractació i Política de cookies
 • Consentiment
 • Anàlisi i validació dels Encarregats del tractament
 • Compromisos de confidencialitat de la personal
 • Anàlisi de riscos
 • Avaluacions d’impacte (AIPD)
 • Mesures de seguretat
 • Videovigilància
 • Manteniment i Auditories anuals

Servei: DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Existeix l’obligació de designar un DPD en els tractaments realitzats per:

 • Autoritat o Organisme Públic
 • Quan el nombre d’interessats es realitza “a gran escala”
 • Categories especials de dades
 • Dades relatives a condemnes i infraccions penals
 • Col·legis Professionals
 • Centres Docents, en tots els nivells educatius
 • Entitats que explotin xarxes i prestin serveis de comunicacions electròniques
 • Prestadors de serveis de la societat de la informació
 • Entitats de crèdit
 • Serveis d’inversió
 • Entitats asseguradores
 • Distribuïdors i comercialitzadors d’energia elèctrica/gas
 • Entitats que gestionen fitxers comuns per a l’avaluació de la solvència patrimonial
 • Entitats que desenvolupin activitats de publicitat i prospecció comercial
 • Centres sanitaris
 • Entitats d’emissió d’informes comercials
 • Operadors d’activitats de joc a través de canals electrònics
 • Empreses de seguretat privada
 • Federacions esportives, quan tractin dades de menors d’edat