Àrees d'actuació / Àrees professionals
Responsabilitat civil
Reclamació i indemnització per accidents de trànsit, negligències mèdiques, danys.
 • Indemnitzacions per accidents
 • Reclamacions per danys en la llar: inundacions, incendis…
 • indemnitzacions per danys i prejudicis
 • Reclamació en defensa de consumidors i usuaris
 • Indemnitzacions per negligència mèdica
 • Defensa assegurat davant la seva asseguradora
 • Danys en comunitats
 • Contractació pòlisses multiassegurances
Família
Divorcis, herències i testaments, incapacitats.
 • Separacions i divorcis
  - contenciós
  - de mutu acord
 • Parelles de fet
  - contenciós
  - de mutu acord
 • Conveni regulador
 • Execució de sentències de família
 • Modificació de mesures de sentència
 • Guarda i custòdia de menors
 • Incapacitacions i tuteles
 • Herències i testaments
 • Impostos de successions
 • Plusvàlues
 • Procediment judicial de reclamació, declaració o divisió d'herència
 • Expedient judicial d'adopció
 • Liquidació de règims econòmics: separació de guanys o de bens
Penal
Denúncies, alcoholèmies.
 • Denúncies
 • Querelles criminals
 • Assistència al detingut
 • Judicis de faltes
 • Judicis ràpids
 • Procediments abreviats
 • Sumaris
 • Tribunal del jurat
 • Alcoholèmies
Laboral i fiscal
Contractes laborals, liquidacions d'impostos.
 • Contractes laborals
 • Altes i baixes a la seguretat social
 • Assessorament en temes de acomiadaments i quitances
 • Qüestions per a empreses i autònoms
 • Altes de autònoms
 • altes d'empleades de la llar
 • Confecció de nòmines i assegurances socials
 • inspeccions laborals
 • Liquidacions d'impostos: renda, IVA, societats
 • Confecció de comptes anuals
 • Inspeccions d'hisenda
 • Recursos i reclamacions en matèria fiscal
 • Assessoria comptable i confecció de balanços
Civil i mercantil
Participacions preferents, nul•litat clàusules terra, dació en pagament, compravendes, arrendaments, comunitats propietaris, constitució de societats.
 • Contractes de compravenda, arres, lloguer
 • Assegurança por impagament de rendes de lloguer
 • Reclamacions judicials i extrajudicials
 • Desnonaments i procediments arrendataris
 • Comunitats de propietaris
 • Participacions preferents, swaps
 • Reclamacions per impagaments i deutes
 • Dació en pagament, nul•litat clàusules terra en hipoteques
 • Reunificació de deutes i embargaments
 • Protecció de dades personals i defensa de l'honor
 • Reclamació en defensa de consumidors i usuaris
 • Constitució de fundacions, associacions i societats civils
 • Constitució de societats (S.A., S.L., societats cooperatives, laborals)
 • Contractes mercantils
 • Impugnació d'acords socials
 • Modificació d'estatuts socials
 • Poders mercantils
Mediació i arbitratge
Entre veïns, familiars, amb l'administració.
 • Reclamacions en matèria de consumidores i usuaris
 • Reclamacions en matèria de telefonia
 • Reclamacions en matèria de subministres
 • Reclamacions en matèria de productes bancaris
 • Reclamacions en matèria de quotes comunitàries
 • Conflictes entre veïns
 • Conflictes entre familiars, amics, pares i fills, parelles, hereus…
 • Reclamacions davant l'agència catalana del consum
Urbanisme i administratiu
Recursos, llicencies, gestió urbanística.
 • Intervenció en tot tipus de procediments administratius, al•legacions, informes, convenis i recursos administratius.
 • Procediments contenciós-administratius: direcció lletrada en totes les àrees de dret administratiu i davant totes les instàncies jurisdiccionals
 • Planificació urbanística - redacció i tramitació, planes generales i derivats
 • Gestió urbanística - Constitució de juntes de compensació, redacció i tramitació de projectes de reparcel•lació, etc.
 • Convenis urbanístics
 • Intervenció en l'edificació i ús del terra
 • Tot tipus de llicències, expedients de restauració de la legalitat, expedients sancionadors...
 • Assistència jurídica en Procediments d'expropiació, Procediments de reversió, etc.
 • Responsabilitat patrimonial de l'administració